well Stock Photo > เทคนิคการถ่ายภาพ

ภาพที่เราถ่ายนั้นมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ ตอนที่ 1

เราจะทราบได้อย่างไรว่าภาพที่เราถ่ายนั้นเรียกว่า ภาพสวย มีคุณภาพหรือไม่ โดยเราจะนำมาตรฐานและคุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นมาตรฐานในการตัดสินใจว่าภาพที่เราถ่ายนั้นเป็นภาพที่ดีหรือไม่ ดังนี้ครับ

อันดับแรกเลยต้องมีความหมาย มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน เมื่อดูภาพแล้วต้องสื่อสารให้คนดูได้รู้ว่า คนถ่ายต้องการจะสื่อสารหรือจะบอกอะไรแก่คนดูบ้าง

มีความโดดเด่น โดยการจัดองค์ประกอบของภาพ